19:05 Gedicht: Vogel vierkantje vierkantje cirkel

Vogel vierkantje vierkantje cirkel

Cirkel vogel vierkantje vogel

Cirkel rechthoek vogel cirkel

Bloem vierkantje lip vierkantje